Invert GMLscripts.com

dec_to_bin

Converts a decimal value to a string of binary digits.

bin = dec_to_bin(123); // bin == "1111011"
bin = dec_to_bin(456); // bin == "111001000"
bin = dec_to_bin(789); // bin == "1100010101"
dec_to_bin(dec)
Returns a string of binary digits (1 bit each) representing the given decimal integer.
COPY/// dec_to_bin(dec)
//
// Returns a string of binary digits (1 bit each)
// representing the given decimal integer.
//
//   dec     non-negative integer, real
//
/// GMLscripts.com/license
{
  var dec, bin;
  dec = argument0;
  if (dec) bin = "" else bin="0";
  while (dec) {
    bin = string_char_at("01", (dec & 1) + 1) + bin;
    dec = dec >> 1;
  }
  return bin;
}

Contributors: xot

GitHub: View · Commits · Blame · Raw