Invert GMLscripts.com

dec_to_oct

Converts a decimal value to a string of octal digits.

oct = dec_to_oct(123); // oct == "173"
oct = dec_to_oct(456); // oct == "710"
oct = dec_to_oct(789); // oct == "1425"
dec_to_oct(dec)
Returns a string of octal digital (3 bits each) representing the given decimal integer.
COPY/// dec_to_oct(dec)
//
// Returns a string of octal digital (3 bits each)
// representing the given decimal integer.
//
//   dec     non-negative integer, real
//
/// GMLscripts.com/license
{
  var dec, oct, o;
  dec = argument0
  oct = "";
  o = "01234567";
  do {
    oct = string_char_at(o, (dec & 7) + 1) + oct;
    dec = dec >> 3;
  } until (dec == 0);
  return oct;
}

Contributors: xot

GitHub: View · Commits · Blame · Raw