Invert GMLscripts.com

roman_to_dec

Converts a string of Roman numerals to a decimal value.

dec = roman_to_dec("XLII");   // dec == 42
dec = roman_to_dec("MCMXCIX"); // dec == 1999
dec = roman_to_dec("MMXV");   // dec == 2015
roman_to_dec(roman)
Returns a decimal integer (real) representing the given Roman numeral string.
COPY/// roman_to_dec(roman)
//
// Returns a decimal integer (real)
// representing the given Roman numeral string.
//
//   roman    roman numeral, string
//
/// GMLscripts.com/license
{
  var roman, dec, tab, val, v1, v2, i;
  roman = argument0;
  dec = 0;
  tab = "MDCLXVI";
  val[0] = 0;  val[1] = 1000; val[2] = 500; val[3] = 100;
  val[4] = 50; val[5] = 10;  val[6] = 5;  val[7] = 1;
  v2 = val[string_pos(string_char_at(roman, 1), tab)];
  for (i=1; i<=string_length(roman); i+=1) {
    v1 = v2;
    v2 = val[string_pos(string_char_at(roman, i+1), tab)];
    if (v2 <= v1) dec += v1 else dec -= v1;
  }
  return dec;
}

Contributors: xot

GitHub: View · Commits · Blame · Raw